Tuesday, September 06, 2022

Sweden's Liberals Become Dangerous

Sweden's former PM Stefan Löfven & former Liberal Party party leader Bengt Westerberg claim the ultra-right Sweden Democrats are a danger to democracy: "SD plans for restrictions on the freedom of public service media, depicting journalists as enemies of society, demands for party-political branding of journalists, reduction in press support, reduced support for student unions, calls to cut billions from the budget for public culture, removal of all books in foreign languages ​​from libraries, prohibition of pride flags in public, discrimination against non-Swedish citizens, and questioning of diversity in multiple ways." (DN Debatt 4 Sept; translation by The Local) 

"Begränsningar i public services rörelsefrihet, utpekande av journalister som samhällets fiender, krav på partipolitisk stämpling av journalister, neddragning av presstödet, minskat stöd till studieförbunden, nedskärningar med miljardbelopp i de offentliga kulturbudgeterna, borttagande av alla böcker på främmande språk från biblioteken, förbud mot prideflaggor i offentlig regi, diskriminering av icke svenska medborgare, ifrågasättande av mångfalden i olika avseenden." 

I guess ultra-right volk without swastika tattoos are maybe most dangerous.

Because the ultra-right is teaming with the Liberal Party, former leader Bengt Westerberg now refuses to vote Liberal.